Η ADUS μέσα από τις υπηρεσίες Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας διασφαλίζει την αξιόπιστη συνεργασία μεταξύ των αγοραστών και των πελατών μας δημιουργώντας μια δυναμική, συνεχή ροή των προϊόντων στις διεθνείς αγορές για την ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών εμπορικών συμμαχιών.


Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι ακόλουθες:

  • Market Research & Feasibility Study Μέσα σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά η ακολουθία των επιλογών στην εξέλιξη ενός στρατηγικού πλάνου απαιτεί ενδελεχή έρευνα της αγοράς-στόχου και σαφή αποτύπωση των κρίσιμων πληροφοριών για την χάραξη ρεαλιστικής πορείας με θετικά αποτελέσματα. Η ADUS έχει την τεχνογνωσία να ανιχνεύει τους παράγοντες μίας SWOT Analysis και να διατυπώνει με αξιόπιστα στοιχεία μελέτες σκοπιμότητας για το έργο ή τα αυτόνομα υπο-έργα του. Κατά συνέπεια οι πελάτες της έχουν τον κατάλληλο οδικό χάρτη αναπροσαρμόσιμο με βάση τις επί μέρους επιδόσεις οδηγώντας σε επιτυχία τις συνεργασίες μας.
  • Πλήρης Διαχείριση Φακέλου για τον Πελάτη. Παράθεση των προ-απαιτουμένων κατά την έναρξη της συνεργασίας για την γρήγορη διαπίστωση αν ο Πελάτης είναι έτοιμος ή απαιτείται να επενδύσει χρόνο πριν εκκινήσει η διαδικασία. Προετοιμασία, έλεγχος πληρότητας, πιστοποιήσεις πελάτη, πιστοποιήσεις προϊόντων σε κάθε σχετικό επίπεδο με ποσοτικοποιημένα στοιχεία και παροχή κατευθύνσεων κατάλληλων για την πετυχημένη εταιρική παρουσίαση πελάτη και των προϊόντων του.
  • Εκπροσώπηση του Πελάτη στον κύκλο εύρεσης των Αγοραστών, παρουσιάσεις στο Τμήμα Προμηθειών του Αγοραστή, πραγματοποίηση συναντήσεων δειγματισμού για κάθε προϊόν, διαχείριση διαπραγματεύσεων έως την φάση της επίτευξης πρώτης συμφωνίας.
  • Διασφάλιση διακίνησης (throughput), με στόχο την διατήρηση του επιπέδου επίδοσης των προϊόντων του πελάτη ειδικά την πρώτη περίοδο μίας συμφωνίας και υποστήριξη σε περίπτωση αδυναμίας τιμολόγησης από τον πελάτη προς τον αγοραστή (transaction invoicing). Ανάληψη των συναλλαγών μέσω της ADUS για προδιαγεγραμμένο χρονικό ορίζοντα.
  • Outsourcing Sales, Merchandising, Ordering, In-Store Promos and Export Services για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αγορές στα επίπεδα μίας αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας με απτά πλεονεκτήματα ως προς το κόστος σχετικά με τα προσδοκώμενα έσοδα, παρέχοντας Υπηρεσίες Sales & Merchandising και Ανάληψη δράσεων για προώθηση & προβολή των προϊόντων  μέσα στα σημεία  Πώλησης σε κάθε γεωγραφική περιοχή την οποία θα συμφωνήσουμε αποστέλλοντας στον πελάτη την πλήρη εικόνα των δράσεων και τις αναφορές των επιδόσεων σε πραγματικό χρόνο.

Τα παραπάνω είναι δυνατόν να υλοποιηθούν:

  • Από την υποδομή της ADUS σε υψηλή τεχνολογία και ανάληψη των ψηφιακών δραστηριοτήτων από την εταιρεία μας, με βάση την δομή από τις φόρμες που χρησιμοποιεί ο πελάτης για τις αναφορές
  • Από την χρήση της πύλης συνεργατών μας όπου με είσοδο σε ασφαλές περιβάλλον για κάθε συνεργάτη μας, μπορεί αυτός να προσπελάσει, επεξεργαστεί και δημιουργήσει αναφορές των δικών του εμπορικών πεπραγμένων
  • Μέσω κατάλληλης ολοκλήρωσης των συστημάτων της ADUS με τα συστήματα του συνεργάτη μας ώστε να γίνεται ανάκτηση των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί από την ADUS με στόχο να γίνεται ενσωμάτωση τους στα εταιρικά δεδομένα του πελάτη για σφαιρικότερες αναλύσεις και αναφορές
  • Όλες οι υπηρεσίες, οργανώνονται ψηφιακά από την ADUS και επικοινωνούνται στην μορφή που επιθυμεί ο πελάτης, σε πραγματικό χρόνο (real time) και χωρίς επιπλέον κόστος.